Advocaat handelsrecht in Turnhout

Veel mensen zoeken in de zoekmachines op ‘advocaat handelsrecht‘ en dan wordt je vervolgens als gespecialiseerd advocaat zeer vaak geraadpleegd door particulieren en handelaren die een geschil hebben met een handelaar die een factuur heeft opgestuurd aan de particulier of handelaar waarmee deze het niet eens is.

Wat is nu de rol en de waarde van een factuur?

De factuur is een document “post factum”: het wordt eenzijdig opgesteld door één van de partijen na de contractsluiting. Je kan je derhalve de vraag stellen wat de bewijskracht is van een dergelijk document.

Bij de beknopte bespreking van deze topic dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de factuur welke wordt overgemaakt aan een handelaar of aan een particulier.

Heeft de factuur betrekking op een handelskoop waarbij de ene handelaar een factuur overmaakt aan een andere handelaar dan levert de aanvaarding van de factuur door de koper-handelaar het wettelijk bewijs van het bestaan van de overeenkomst op, zoals die blijkt uit de vermeldingen van de factuur.

De grondslag voor deze bewijskracht is te vinden in het eertijdse artikel 25, 2e lid van het Wetboek van Koophandel: “de kopen en verkopen kunnen bewezen worden door middel van een aanvaarde factuur onverminderd de andere bewijsmiddelen die door de wetten op de koophandel zijn toegelaten”.

Krachtens deze bepaling wordt de aanvaarde factuur geachte de getrouwe weergave te zijn van de overeenkomst die tussen de partij tot stand gekomen is.

Zij levert het bewijs op van het bestaan van de overeenkomst en van het voorwerp van de overeenkomst zoals die uit de bepalingen van de factuur blijken (prijs, beschrijving van de koopwaar over de prestaties, enzovoort).

Heeft de factuur nu geen betrekking op een handelskoop, waarbij de factuur door een handelaar wordt overgemaakt aan een particulier/koper niet-handelaar dan levert de aanvaarde factuur niet het volledig bewijs op van de overeenkomst.

Nochtans is de aanvaarding van de factuur door een koper niet-handelaar niet zonder enige betekenis. Het niet protesteren van een factuur door de koper niet-handelaar kan in sommige gevallen beschouwd worden als een buitengerechtelijke bekentenis of als een uitvoeringshandeling van de overeenkomst.

Ten aanzien van een koper niet-handelaar zal de rechtbank evenwel minder snel oordelen tot het bestaan van een stilzwijgende aanvaarding van de factuur.

De vraag die zich stelt is derhalve vanaf wanneer er sprake is van een aanvaarding van een factuur.

De aanvaarding kan uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn: 

Een uitdrukkelijke aanvaarding kan bijvoorbeeld blijken uit de ondertekening voor akkoord van de factuur, door een brief waarin de koper de goede ontvangst van de factuur meldt of uit enig ander geschrift.

De stilzwijgende en impliciete aanvaarding levert iets meer problemen op gezien de rechtbank alsdan moet gaan oordelen of uit het geheel van de omstandigheden kan afgeleid worden of er al dan niet sprake is van een effectieve aanvaarding.

 

Nogmaals:

Handelaren die een factuur ontvangen en deze niet protesteren worden geacht deze factuur te aanvaarden met als gevolg dat deze factuur onherroepelijk dient betaald te worden.

Het is derhalve zeer belangrijk voor een handelaar die een factuur ontvangt waarmee hij niet eens is dat hij deze factuur schriftelijk protesteert en op zeer duidelijke en uitvoerige wijze meedeelt waarom hij de factuur niet kan aanvaarden.

De handelaar heeft derhalve de verplichting om een onjuiste factuur te protesteren

Particulieren/niet-handelaren die een factuur ontvangen en deze niet protesteren worden niet automatisch geacht deze factuur te aanvaarden. Het bestaan van een overeenkomst kan tegenover een particulier/niet handelaar in beginsel derhalve niet bewezen worden door het inroepen van het stilzwijgen door de particulier bij de ontvangst van de factuur.

Ook voor particulieren raad ik evenwel aan dat ze bij ontvangst van factuur waarmee ze het niet eens zijn, de overige contractspartij hiervan schriftelijk in kennis zouden stellen door middel van een schriftelijk protest.

Het al dan niet protesteren van een ontvangen factuur en de inhoud van het protest zullen derhalve doorslaggevend zijn bij de beoordeling van een geschil voor de rechtbank.